VÕTA ÜHENDUST: +372 6777 444 Saada küsimus
video
EST ENG RUS

KAKUMÄE SADAMA EESKIRI

 • Kuupäev: 18.05.2018
  Eeskiri nr: 5-6-5/1045 Sadama üldandmed:

  • Sadama nimi: KAKUMÄE SADAM
  • Sadama kood: EE KAK
  • Sadama ülesanne: Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
  • Koduleht: www.havenk.com
  • e-post: marina@havenk.com
  • Telefon: +372 53323359

  Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

  • Ärinimi / Ees- ja Haven Management OÜ
  • Registrikood/isikukood: 14190582

  Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

  • Sadama aadress: Harju maakond, Lesta 16/18, 13516 Tallinn
  • Sadama kaldajoone punkt: Laius 59°27'04.01''N, Pikkus 24°36'25.09''E
  • Akvatooriumi pindala: 77879.8
  • Maa-ala pindala: 69078.3

  Sadama tehnilised andmed:

  • Sadamas on kokku 289 ujuvkai kohta.
  • Ujuvkaide kõrgus veepinnast on 0,6 m, 1. kai kõrgus aasta keskmisest veetasemest on 1,5 m.

  Kaid

  Kai nr. Pikkus (m) Sügavus (m) kai ääres (BK77) Sügavus (m) kai ääres (EH2000) Kasutajad
  A 180,0 2,4 2,2 Väikelaev
  B - G 171,0 2,6 2,4 Väikelaev, Merematkalaev
  B - R 171,0 2,2 2,0 Väikelaev, Merematkalaev
  C - G 167,4 3,2 3,0 Väikelaev, Merematkalaev
  C - R 167,4 2,7 2,5 Väikelaev, Merematkalaev
  D - G 142,5 3,3 3,1 Väikelaev, Merematkalaev
  D - R 165,0 3,1 2,9 Väikelaev, Merematkalaev
  E 39,0 3,5 3,2 Väikelaev, Merematkalaev
  F 60,0 4,0 3,8
  Väikelaev, Merematkalaev
  G - 1 – külaliskai 54,0 3,7 3,5
  Väikelaev, Merematkalaev
  G - 2 - külaliskai 39,0 3,4 3,2
  Väikelaev, Merematkalaev

  Veesõidukite gabariidipiirangud:

  • Veesõiduki suurim pikkus: 30.0
  • Veesõiduki suurim laius: 9.0
  • Veesõiduki suurim süvis: 3.8
  • Veesõiduki kogumahutavus: 500

  Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

  • Üldised keskkonnakaitse alased nõuded tulenevad kehtivatest õigusaktidest, MARPOL konventsioonist ja Sadama eeskirjast.

  Sadama tööaeg:

  • 24 h
  • Sadama kontor on avatud navigatsiooniperioodil igapäevaselt kell 8:00 kuni 20:00.

  Sadama navigatsioonihooaeg:

  • Navigatsiooni perioodi algus: 1. mai
  • Navigatsiooni perioodi lõpp: 31. oktoober

  Kohaliku aja erinevus UTC–st:

  • Kohaliku aja erinevus UTC–st: Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi

  Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

  • Haven Management OÜ
 • Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus

  Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

  • Haven Kakumäe jahisadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel peab laeva kapten sellest teavitama sadama töötajat ning saama selleks loa.
  • Haven Kakumäe jahisadamas hooajal alaliselt kaikohta omavad alused peavad vormistama väljasõidu ja saabumise Haven Kakumäe sadama raamatus (asub sadama büroos).

  Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

  Sadamakapten võib keelata laeva väljumise sadamast, kui:

  • on tasumata sadamatasud või sadamast tellitud teenused
  • selleks volitatud pädev ametiasutus annab vastava korralduse
  • laev ei ole visuaalsel hinnangul meresõidukõlblik
  • laevapere ei ole komplekteeritud nõuetekohaselt
  • ohutut meresõitu, inimeste tervist või keskkonda ohustavate muude tegurite olemasolul

  Sisenemis-ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

  Nõutav informatsioon:

  • laeva nimi või registrinumber
  • väljumisaeg
  • kapteni nimi
  • kaassõitjate arv
  • sihtkoht

  Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tollija piirivalverežiimile:

  • Laeva lahkumisel kolmandate riikide sadamatesse peab laev enne Eesti territoriaalvetest lahkumist täitma nõutava piiri- ja tolliformaalsused lähimates rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides.
  • Laevade ja nende meeskonnaliikmete ja reisijate suhtes, kes lahkuvad või saabuvad Haven Kakumäe jahisadamast kolmandasse riiki (mitte-Schengeni liikmesriiki) tuleb läbida piirikontroll. Piirikontroll tuleb läbida enne kolmandasse riiki lahkumist või kolmandast riigist saabumist mõnes Schengeni liikmesriigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.
  • Piirikontrolli teostamisel võetakse aluseks seadusandlikest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
  • Laeva kapten esitab kontrolli teostavale piirivalveametnikule:
   • Laeval viibivate isikute nimekirja e. munsterrolli kahes eksemplaris, Eesti laeva korral üks eksemplar;
   • laeval viibivate isikute reisidokumendid;
   • laeva omandiõiguse tunnistuse.
  • Kui laeva kasutab isik, kes ei ole selle omanik, peab tal kaasas olema omaniku poolt välja antud volikiri, laenutuskviitung või rentimist tõendav dokument. Laeva õigustatud kasutamist võib tõendada ka laeva omaniku poolt allkirjastatud munsterrolliga.
  • LÄHIM RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKT:
   Tallinna - 11 piiripunkt; Sadama 25, Tallinn; Vanasadam; 24h (väljakutsel); +372 619 1260
  • NB! Schengeni liikmeriikides reisimisel peab olema kaasas kehtiv reisidokument (pass, IDkaart).
  • Vabatsooni rakendamine: ei

  Piiripunkt:

  • Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas: -
  • Järelevalveasutuste kohalolek: ei
  • Tollikontrolli olemasolu sadamas: ei
  • Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas: ei
  • Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas: ei
  • Laevakontrolli olemasolu sadamas: ei

  Piiripunkt:

  • Piiripunkt: Piirikontroll väljakutsel
  • Piirikontrolli rakendatakse: Väikelaev
  • Töö aeg: -
  • Kontaktandmed: +372 619 1260

  Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

  • -

  Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

  • Sadama korrapidaja telefonil: VHF
  • Raadioside töökanalid: VHF 10
  • Kutsung: Haven Kakumäe

  Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

  • Sadamakapteni korraldused, mis puudutavad laevade seismist või ümberpaigutamist sadamas on kohustuslikud nende omanikele.
  • Sadamasse sisenevate ja sealt väljuvate laevade liiklemine Sadama akvatooriumil on keelatud tuule tugevusega üle 18 m/sek ja/või nähtavusega alla 100 m. Vastava otsuse võtavad vastu Sadamakapten koos Laeva kapteniga, arvestades Laeva tehnilisi iseärasusi.
  • Akvatooriumil liikudes ei tohi laeva kiirus ületada 3 sõlme.
  • Sadama akvatooriumil on keelatud sõitmine jettidega, väikeste kummipaatidega, vesilennukitega, sõudepaatidega ja purjelaudadega, välja arvatud Sadamasse sisse ja väljasõiduks ja/või Sadamakapteni loal.
  • Sadama akvatooriumis ei tohi ühelgi juhul lohesurfata (kite surfing).
  • Sadama ülemal on õigus piirata laevade liiklust ja/või kehtestada liiklust piiravaid nõudeid.
  • Kütuse tankimine toimub ainult kail nr 6.
  • laevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga tagades ohutuse ka naaberlaevadele.
  • Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number laeva pardal).
  • Kapten peab kindlustama inimeste ohutu laevale peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Sadam ei vastuta laeva omaniku vara eest.
  • Kaldavoolu kasutamine tuleb kooskõlastada sadama korrapidajaga. Kui tuulekiirus ületab 18 m/s on laeva omanikud kohustatud kaldavoolu välja lülitama.
  • laevade vette laskmine ja väljatõstmine tuleb kooskõlastada jahisadama korrapidajaga.
  • Ohutuse eest vastutab laeva omanik või teda esindav isik.
  • Kõikidel laeva kiilplokkidel ja treileritel peab olema laeva nimi või number.
  • Kiilplokid ja treilerid peavad olema puhtad ja värvitud.
  • Kai ääres seisvatel laevadel on keelatud sõukruviga töötada v.a. mootori soojendamine minimaalsetel pööretel.
  • Kõikidest hüdrotehniliste seadmete ja meremärkide lõhkumise või vigastamise juhtudest tuleb teavitada sadama korrapidajat.
  • Peale vee tankimist panna kokku veevoolikud selleks ettenähtud kohta, jälgida, et veekraanid saaksid kinni.
  • Märgates tekkinud või tekkida võivaid kahjustusi ja vigu ujuvsillal, teistel sadama rajatistel või naaberlaevadel (otsad või puri lahti, vender pole õiges kohas, sild või detailid purunenud vms) tuleb vigastused võimalusel likvideerida ja teatada sadama korrapidajale.
  • Sadamas seisvatel jahtidel peab seisevtaglas ning pakitud (rullitud) purjed olema kinnitatud turvaliselt ja sellisel moel, et nad ei tekitaks liigset müra.

  Jahisadamas on keelatud:

  • ilma jahisadama korrapidaja või administratsiooni loata laevade ümberpaigutamine;
  • tankimine kanistritest;
  • laeva omavoliline elektrivõrku lülimine;
  • kasutada laeval WC-d, kui puudub fekaalvee kogumise paak;
  • kanistrite, õli ja kütuse vaatide hoidmine kail;
  • prahi viskamine vette ja kaile;
  • paigaldada jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud konteinerisse;
  • laeva omaniku, kapteni või neid asendava isiku loata laevale minek;
  • pidada laevas vaktsineerimata loomi;
  • kuulata valju muusikat või käituda rahu häirivalt alates 23.00 kuni 06.00;
  • ujuda sadama veealal.

  • Jahisadam pakub oma territooriumil olevat kaikohta hinnakirjas fikseeritud tasu eest laevale vajalike teenuste tarbimiseks kuid ei sõlmi hoiulepingut laeva ega sellel olevate asjade hoidmiseks ning ei vastuta laeva ega laeval paikneva vara eest.
  • Haven Kakumäe jahisadam ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida Haven Kakumäe territooriumil ja akvatooriumil varguste, loodus- või tuleõnnetuse tagajärjel.
  • laevade tankimine toimub laevade tanklas.
  • Ohtlike jäätmete äraandmiseks on jahisadamas spetsiaalne, vastavalt märgistatud, koht sadama parklas. Vastu võetakse pilsivett, kasutatud akusid, vana õli, reostunu materjale, toiduõli, reostunud taarat.
  • Muu olmeprügi panna selleks ettenähtud prügikastidesse või konteineritesse. Jälgida märgistusi ja sorteerida prügi vastavalt.
  • Aluste transport toimub aluse omaniku järelevalve all ja vastutusel. Haven Kakumäe jahisadam ei vastuta aluste territooriumil transportimisel ja hoiustamisel tekkida võivate varaliste kahjustuste eest.

  Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

  • Laeva omanik on kohustatud kooskõlastama jahisadama korrapidajaga tööd, mis tekitavad suurt müra ja prahti.
  • Tuletööd laevades ja sadama territooriumil on lubatud sadama kapteni loal. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada jahisadama korrapidajat.
  • Pardatagustest töödest tuleb informeerida jahisadama korrapidajat ja võtta tarvitusele abinõud, et garanteeritakse sadama akvatooriumi vee puhtuse säilimine.
 • Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

  Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

  • Laeva või muu veesõidukiga Haven Kakumäe veealal liigeldes kehtivad “Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid”.
  • Laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.
  • Sadama veealal liiklemisel ja manööverdamisel peab laeva kapten valima sellise kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet kuid mitte üle kolme sõlme ning, et liiklemine või manööver oleks ohutu nii oma laevale kui ka teistele laevadele.
  • Laevade ümberpaigutuseks sadamas võib loa anda ainult sadama kapten või korrapidaja.

  Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

  • Erinõuded liiklemiseks esitab sadamakapten vastavalt vajadusele.

  Sildumine:

  • Kaikoha üürilepingu sõlminud laevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas. Sadamas kaikohta püsivalt mitte üürivatele laevadele (külalisalused) määrab sildumiskoha sadamakapten või korrapidaja.
  • Sildumisel tuleb järgida head meretava.
  • Sildumisel ei tohi ohustada teisi laevu ega sadamarajatisi.
  • Sildumisotsad ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga.

  Pukseerimine:

  • Pukseerimine sadama teritooriumil on lubatud ainult erandkorras ja sadamakapteni loal.

  Liiklus jääoludes:

  • Jääoludes Haven Kakumäe sadamas navigatsiooni ei toimu.

  Erinõuded:

  • -
 • Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

  Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

  • Teenuse liik: Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel
  • Teenuse kirjeldus:

  Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

  • Ärinimi / Ees- ja: Haven Management OÜ
  • Registrikood/isikukood: 14190582
  • Aadress: Lesta tn 16/18, Tallinn, Harju maakond, 13516
  • Telefon: +37253323359
  • Faks: -
  • e-post: indrek@havenk.com
  • Koduleht: www.havenk.com
  • Kontaktisik: Indrek Ilves
  • Teenuse liik: Veesõiduki sildumise võimaldamine
  • Teenuse kirjeldus:

  Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

  • Ärinimi / Ees- ja: Haven Management OÜ
  • Registrikood/isikukood: 14190582
  • Aadress: Lesta tn 16/18, Tallinn, Harju maakond, 13516
  • Telefon: +37253323359
  • Faks: -
  • e-post: indrek@havenk.com
  • Koduleht: www.havenk.com
  • Kontaktisik: Indrek Ilves

  Stividoritööd:

  • Stividoritööde võimalus: ei

  Veega varustamine:

  • Joogiveega varustamise: jah
  • Kogus: 1.0 m³

  Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

  • Laevaheitmete vastuvõtt: jah
  • Lastijaatmete vastuvõtt: ei
  • Olmeprahi vastuvõtu võimalus: jah
  • Olmeprahi vastuvõtu kogus: 1.0 t
  • Pilsivee vastuvõtu võimalus: jah
  • Pilsivee vastuvõtu kogus: 2.0 м³
  • Heitvete vastuvõtu võimalus: jah
  • Heitvete vastuvõtu kogus: 2.0 м³
  • Muude saasteainete vastuvõtu võimalus: jah

  Lastitöötlemisterminali iseloomustus

  • -

  Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

  • Kütusega varustamise: jah
  • Kütusega varustamise kogus: 2.0 t

  Tuukritööd:

  • Tuukritööde võimalus: ei

  Remondi- ja värvimistööd:

  • Remondi- ja värvimistööde võimalus: ei
  • Teostatava remondi liik:
  • Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus: ei
  • Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus: ei
  • Pardataguste tööde tegemise võimalus: ei
  • Peamasina remondi võimalus: ei

  Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

  • Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega: jah
  • Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega: jah

  Muud sadama poolt osutatavad teenused:

  Teenuse liik: Elekter
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Ujuvkaidel teeninduspostides
  Teenuse liik: Kütus
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Saadaval 24h ööpäevas navigatsioonihooajal. Automaattankla, operaator Alexela, bensiin ja diiselkütus.
  Teenuse liik: Prügi vastuvõtt
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Olmeprügi, vanapaberi ja ohtlike jäätmete vastuvõtmine
  Teenuse liik: Muu teenus
  Teenuse nimetus: Videovalve
  Teenuse kirjeldus: Videovalve 24/7
  Teenuse liik: Internet
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Tasuta WiFi
  Teenuse liik: Kohvik
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus:
  Teenuse liik: Slipp
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: 25 meetrit lai, sealhulgas 10 meetrine kummimattidega kaetud svertpaatide veeskamise ala
  Teenuse liik: Parkla
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus:
  Teenuse liik: Jalgratta laenutus
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus:
  Teenuse liik: Pesupesemise võimalus
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Pesumasin ja kuivati
  Teenuse liik: Dušš
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus:
  Teenuse liik: Joogivesi
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Sadamas ja ujuvkaidel teeninduspostides
  Teenuse liik: Toitlustamine
  Teenuse nimetus:
  Teenuse kirjeldus: Street-food ja kohvik
  Teenuse liik: WC
  Teenuse nimetus: Toitlustamine
  Teenuse kirjeldus: Kohvik

  Raudteede iseloomustus

  • Puudub ühendus raudteega

  Maismaateede iseloomustus

  • Sadamaalale toob asfaltkattega sõidutee ja kergliiklustee.

  Lastitöötlemisterminali iseloomustus

  • -

  Tualettide arv

  • Tualettide arv: 8
 • Reisijate teenindamise korraldus sadamas

  Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

  • Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine: ei
  • Piletimüük: ei
  • Reisija ohutusnõuded: -
  • Teenused reisijatele: -
 • Meditsiiniabi korraldamine sadamas
  • Meditsiinipunkti olemasolu: ei
  • Kontaktinfo: 112
 • Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
  Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel: Sadamas seisvate laevade pääste- ja tuletõrjevarustus peab olema töökorras ja vastama kehtestatud nõuetele.
  Tuleohtlikud tööd laeval peavad olema kooskõlastatud sadama korrapidajaga
  Tulekahju likvideerimist laeval juhib laeva kapten või teda asendav isik.
  Tuleohutusvahendite liik: tulekustuti
  Vahendite paiknemine: 25kg ABC pulberkustuti ratastel paikneb sadamahoones.
  9 kg vahtkustutid (2 tk) asuvad sadamahoones Honda WB 30 veepump
  Viide reostustõrjeplaanile: www.havenk.com
 • Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
  • Valveteenuse korraldaja nimi: -
  • Äriregistri kood: -
  • Kontaktandmed: -
  • Valverežiimi kirjeldus: -
  • Politsei: 112
  • Päästeteenistus: 112

Eriteenistuste väljakutsumine vajadusel

 • Päästeamet ja politsei tel: 112
 • Keskkonnainspektsioon tel: 1313
 • AS Eesti Loots Sadama tee 9, Rohuneeme, Viimsi vald 74012 Harjumaa
  faks: (+372) 6053800
  tel: (+372)
  e-post: loots@loots.ee
  www.loots.ee

  Lootsi tellimine (+372) 6053888
  tel: (+372) 5268432
  faks: (+372) 6053881
  e-post: tellimus@loots.ee

 • Põhja Piirivalvepiirkond ReisiSadama piiripunkt Sadama 25-2, 10111Tallinn
  tel: (+372) 6318777 faks: (+372) 6318778
  e-post: kprs@pohja.pv.ee
 • Maksu- ja Tolliameti VanaSadama teeninduskoht Uus-Sadama 19/13, 10120 Tallinn (+372) 8800814
  tolliinfo@emta.ee
Saada küsimus
* Kohustuslikud väljad
Palume täita kõik kohustuslikud väljad!
Aitäh!
Vastame Teile esimesel võimalusel.